เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้

PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน