หลักสูตร


รหัสหลักสูตรชื่อหลักสูตรกลุ่มสาระ/ระดับชั่วโมงการอบรมค่าลงทะเบียนสถานะ
629181212PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียนบูรณาการ ประถม123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
623181183PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูมัธยมศึกษาบูรณาการ มัธยม123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
621181014การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูปฐมวัยบูรณาการ ปฐมวัย123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
629181209การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพบูรณาการ ประถม123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
621181012การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาบูรณาการ มัธยม123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
621181012การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูระดับปฐมวัยบูรณาการ ปฐมวัย123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
629181176การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกบูรณาการ ประถม123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
623181153การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาบูรณาการ มัธยม123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
621181013การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูปฐมวัยบูรณาการ ปฐมวัย123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
629181178การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLCบูรณาการ ประถม123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
623181159การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLCสำหรับครูมัธยมศึกษาบูรณาการ มัธยม123,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)เปิดรับสมัคร
629031084PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา----
629011059PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา----
629041063PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา----
629111030PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา----
629101028PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา----
629151016PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา----
623031045PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา----
623021034PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา----
623011065PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา----
623041042PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา----
623111023PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา----
623151021PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา----
629031083การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา----
629021074การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา----
629011058การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา----
629041062การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา----
629101027การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาปลาย----
629151017การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา----
623031051การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา----
623011069การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา----
623101028การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา----
623041052การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา----
623151025การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา----
629031068การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา----
629011045การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา----
629041054การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา----
629111022การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประถมศึกษา----
629101019การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยีประถมศึกษา----
629151011การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประถมศึกษา----
623031033การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา----
623021026การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา----
623011056การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา----
623041034การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา----
623101020การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา----
623151015การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา----
629021063การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา----
629011048การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา----
629041056การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา----
629101020การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา----
629151012การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา----
623031034การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา----
623011059การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา----
623041035การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูภาษาต่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษา----
623111019การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา----
623101022การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา----
623151017การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษา----
629181259การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างทักษะการสอนสำหรับครู โดยใช้สื่อ Points of You ด้วยการ์ด Punctum เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน”----
629181361การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning----