รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร กลุ่มสาระ/ระดับ ชั่วโมงการอบรม ค่าลงทะเบีน สถานะ
629181212 PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน บูรณาการ ประถม 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
623181183 PLC เพื่อการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนในโรงเรียน สำหรับครูมัธยมศึกษา บูรณาการ มัธยม 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
621181014 การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูปฐมวัย บูรณาการ ปฐมวัย 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
629181209 การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ บูรณาการ ประถม 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
623181180 การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพสำหรับครูระดับมัธยมศึกษา บูรณาการ มัธยม 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
621181012 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูระดับปฐมวัย บูรณาการ ปฐมวัยม 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
629181176 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก บูรณาการ ประถม 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
623181153 การพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก Gen Z เพื่อการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา บูรณาการ มัธยม 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
621181013 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูปฐมวัย บูรณาการ ปฐมวัย 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
629181178 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC บูรณาการ ประถม 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร
623181159 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยกระบวนการ PLC สำหรับครูมัธยมศึกษา บูรณาการ มัธยม 12 3,000 บาท ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง เปิดรับสมัคร